100 Từ tiếng Anh thông dụng mà bạn nên biết

Học tiếng Anh là một quá trình khá dài và không mấy dễ dàng, tuy nhiên chỉ cần bạn siêng năng và kiên trì thì mọi thứ sẽ dễ dàng. 100 từ tiếng Anh thông dụng bên dưới có thể sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh

Bỏ túi 100 từ tiếng Anh thông dụng

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Add /æd/ thêm
Admit /ədˈmɪt/ thừa nhận
Announce /əˈnaʊns/ thông báo
Approach /əˈprəʊtʃ/ tiếp cận
Arrange /əˈreɪndʒ/ sắp xếp
Attend /əˈtend/ tham dự
Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
Believe /bɪˈliːv/ tin
Bleed /bliːd/ chảy máu
Boil /bɔɪl/ luộc
Book /bʊk/ đặt chỗ
Borrow /ˈbɒr.əʊ/ mượn
Breathe /briːð/ thở
Build /bɪld/ xây
Call /kɔːl/ gọi (ai, là gì)
Care /keər/ quan tâm
Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ giao tiếp
Consider /kənˈsɪd.ər/ cân nhắc
Continue /kənˈtɪn.juː/ tiếp tục
Control /kənˈtrəʊl/ điều khiển
Damage /ˈdæm.ɪdʒ/ phá hỏng
Decorate /ˈdek.ə.reɪt/ trang trí
Decrease /dɪˈkriːs/ giảm
Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
Develop /dɪˈvel.əp/ phát triển
Discover /dɪˈskʌv.ər/ khám phá
Ease /iːz/ xoa dịu
Enroll /ɪnˈrəʊl/ nhập học
Escape /ɪˈskeɪp/ trốn khỏi
Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ trao đổi
Exercise /ˈek.sə.saɪz/ tập thể dục
Expect /ɪkˈspekt/ mong đợi
Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ trải nghiệm
Explore /ɪkˈsplɔːr/ khám phá
Face /feɪs/ hướng về
Follow /ˈfɒl.əʊ/ theo đuổi
Follow /ˈfɒl.əʊ/ tuân theo
Forecast /ˈfɔː.kɑːst/ dự báo
Grill /ɡrɪl/ nướng
Grow /ɡrəʊ/ lớn lên
Harvest /ˈhɑː.vɪst/ thu hoạch
Hike /haɪk/ đi bộ đường dài
Hurt /hɜːt/ làm bị đau
Improve /ɪmˈpruːv/ cải thiện
Inform /ɪnˈfɔːm/ báo tin
Injure /ˈɪn.dʒər/ gây thương tích
Invite /ɪnˈvaɪt/ mời
Lack /læk/ thiếu
Last /lɑːst/ kéo dài
Lend /lend/ cho vay
Live /lɪv/ sinh sống
Manage /ˈmæn.ɪdʒ/ quản lý
Mean /miːn/ có ý định
Memorise /ˈmem.ə.raɪz/ học thuộc
Mix /mɪks/ trộn
Offer /ˈɒf.ər/ đề xuất
Open /ˈəʊ.pən/ mở (một dịch vụ)
Owe /əʊ/ nợ
Party /ˈpɑː.ti/ tiệc tùng
Persuade /pəˈsweɪd/ thuyết phục
Pickle /ˈpɪk.əl/ muối chua
Plant /plɑːnt/ trồng
Pour /pɔːr/ rót
Pray /preɪ/ cầu nguyện
Prepare /prɪˈpeər/ chuẩn bị
Prevent /prɪˈvent/ phòng tránh
Protect /prəˈtekt/ bảo vệ
Raise /reɪz/ tăng
Recommend /ˌrek.əˈmend/ đề xuất
Rely /rɪˈlɑɪ/ dựa dẫm
Remain /rɪˈmeɪn/ giữ nguyên
Respect /rɪˈspekt/ tôn trọng
Revise /rɪˈvaɪz/ ôn tập
Roast /rəʊst/ nướng bỏ lò
Save /seɪv/ tiết kiệm
Serve /sɜːv/ phục vụ
Share /ʃeər/ chia sẻ
Sign /saɪn/ ký tên
Snack /snæk/ ăn vặt
Spell /spel/ đánh vần
Spend /spend/ tiêu tiền
Spoil /spɔɪl/ bị hỏng
Stay /steɪ/ giữ nguyên
Stir /stɜːr/ khuấy
Stir-fry /ˈstɜː.fraɪ/ xào
Succeed /səkˈsiːd/ thành công
Suffer /ˈsʌf.ər/ chịu đựng
Sunbathe /ˈsʌn.beɪð/ tắm nắng
Surprise /səˈpraɪz/ làm bất ngờ
Surround /səˈraʊnd/ bao quanh
Taste /teɪst/ nếm thử
Tell /tel/ kể (cho ai)
Throw /θrəʊ/ ném
Tidy /ˈtaɪ.di/ dọn dẹp
Try /traɪ/ thử
Understand /ˌʌn.dəˈstænd/ hiểu
Welcome /ˈwel.kəm/ hoan nghênh

Cách học và ghi nhớ các từ tiếng Anh thông dụng hiệu quả

Học theo chủ đề

Gom nhóm các từ vựng theo chủ đề như chủ đề đời sống hằng ngày, chủ đề học tập, chủ đề môi trường,… Học các từ vựng có liên quan với nhau cùng lúc sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn hoặc khi bắt gặp chủ đề đó ngoài thực tế bạn sẽ dễ nhớ lại những từ vựng mà bạn đã học.

Học bằng âm thanh

Bạn có thể sử dụng những công cụ nhứ google dịch đọc từ vựng cho bạn, hoặc bạn có thể tự ghi âm lại, bạn nên nghe lại nó mỗi ngày để có thể ghi nhớ được lâu

Học bằng hình ảnh

Việc học bằng hình ảnh là cách rất hiệu quả, khi học được một từ vựng nào đó, hãy ghi chú lại kèm theo một hình ảnh có liên quan, não sẽ ghi nhớ hình ảnh được gán với từ vựng, khi gặp hoặc khi nghe thấy từ vựng, bạn sẽ nhớ tới hình ảnh đó và hiểu được nghĩa của nó.

Học bằng flashcard

Flashcard là sử dụng các thẻ hoặc mẫu giấy nhỏ, ghi từ vựng và nghĩa của từ rồi dán lên một vị trí dễ nhìn, để ở nơi mà bạn dễ lấy hoặc mang theo bên mình. Chỉ nên chia 1 đến 5 từ vựng cho 1 flashcard, học mỗi ngày một flashcard bạn sẽ dễ nhớ hơn.

flashcard

Áp dụng vào đời sống

Không có gì dễ nhớ hơn bằng việc sử dụng nó hằng ngày, việc lặp đi lặp lại thường xuyên không chỉ giúp bạn nhớ lâu hơn mà còn biết thêm được cách sử dụng từ vựng đó như thế nào cho phù hợp.

Kết luận

Trên đây là 100 từ tiếng Anh thông dụng và cách cho bạn học dễ nhớ và ghi nhớ lâu hơn. Chúc bạn thành công trong quá trình học tiếng Anh của mình.